Sign up for our weekly Parsha Blog!

       

divrei torah

Shabbat                                                          Holidays

Bereishit

Parshat Bereishit

Parshat Noach

Parshat Lech Lecha

Parshat Vayera

Parshat Chayei Sarah

Parshat Toldot

Parshat Vayeitzei

Parshat Vayishlach

Parshat Vayeshev

Parshat Miketz

Parshat Vayigash

Parshat Vayechi

Shemot

Parshat Shemot

Parshat VaEra

Parshat Bo

Parshat B'Shalach

Parshat Yitro

Parshat Mishpatim

Parshat Terumah

Parshat Tetzaveh

Parshat Ki Tissa

Parshat Vayekhel

Parshat Pekudei

 

Vayikra

Parshat Vayikra

Parshat Tzav

Parshat Shemini

Parshat Tazria

Parshat Metzora

Parshat Acharei Mot

Parshat Kedoshim

Parshat Emor

Parshat Behar

 

Bamidbar

Parshat Bamidbar

Parshat Naso

Parshat BeHa'alotekha

Parshat Shelach

Parshat Korach

Parshat Chukat

Parshat Balak

Parshat Pinchas

Parshat Mattot - Mase'i

Parshat Mase'i

Devarim

Parshat Devarim

Parshat Va'etchanan

Parshat Ekev

Parshat Re'eh

Parshat Shoftim

Parshat Ki Tetze

Parshat Ki Tavo

Parshat Nitzavim

Parshat Vayelech

Parshat Haazinu

Parshat V'zot Habracha

 

Rosh Hashana

Yom Kippur

Sukkot/Simkhat Torah

Chanukah

Purim

Pesach

Shavuot

The Three Weeks

Tisha B'Av